Datganiad hygyrchedd

Porth Ceisiadau Beta – funding.heritagefund.org.uk

Mae'r wefan hon yn cael ei chynnal gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu:

  • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • anwybyddu blociau llywio mynych wrth ddefnyddio technolegau cynorthwyol
  • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

Mae gan AbilityNet cyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o'r wefan yn gwbl hygyrch:

  • O ran y tudalennau costau, cyfraniadau arian parod, cyfraniadau nad ydynt yn arian parod a gwirfoddolwyr, nid oes adborth pan fydd eitem wedi'i hychwanegu neu ei dileu o'r tabl
  • Nid oes gan rai tudalennau deitlau tudalennau defnyddiol
  • Mae gan rai tudalennau dablau nad ydynt yn newid yn iawn pan fydd y porwr yn cynyddu i 400%. Mae'r tablau hyn yn achosi bod bariau yn sgrolio i ddau gyfeiriad (yn fertigol ac yn llorweddol) drosodd ar y dudalen gyfan
  • Ni ellir cwblhau rhai meysydd gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais

Beth i'w wneud os na allwch gael mynediad i rannau o'r wefan hon

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille:

Anfonwch e-bost enquire@heritagefund.org.uk

ffoniwch 020 7591 6044 (Llun i Gwener, 9.00am–5.00pm)

Gallwch hefyd gysylltu â'n Prif Swyddfa yn Llundain drwy ffacs neu ffôn testun:

Ffacs: 020 7591 6001

Ffôn testun: 020 7591 6255

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi mewn 14 diwrnod.

Os na allwch weld y map ar ein tudalen 'cysylltwch â ni', ffoniwch neu e-bostiwch ni am gyfarwyddiadau.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os cewch unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu os ydych yn credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â'r tîm Dylunio Gwasanaethau Digidol drwy e-bostio enquire@heritagefund.org.uk neu ffonio 020 7591 6044

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn hapus gyda'r ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni wyneb yn wyneb

Rydym yn darparu gwasanaeth trosglwyddo testun i bobl sy'n B/byddar, â nam ar eu clyw neu sydd â nam ar eu lleferydd. Gallwch gysylltu â ni drwy ffôn testun ar 020 7591 6255.

Os byddwch yn cysylltu â ni cyn eich ymweliad ag unrhyw un o'n swyddfeydd gallwn drefnu cyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Darganfyddwch sut i gysylltu â ni.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi ymrwymo i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Nid yw'r wefan hon yn cydymffurfio â safon Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1AA. Rhestrir yr adrannau nad ydynt yn hygyrch isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Peidio â chydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Nid oes gan rai tudalennau deitlau tudalen defnyddiol, nad ydynt yn cydymffurfio â Maen Prawf Llwyddiant 2.4.2 Teitlau Tudalen.

Rydym yn bwriadu ychwanegu teitlau tudalennau defnyddiol i'r tudalennau hyn erbyn Gorffennaf 2021.

Mae gan rai tudalennau dablau nad ydynt yn newid yn iawn pan fydd y porwr yn cynyddu i 400%. Mae'r tablau hyn yn achosi bod bariau yn sgrolio mewn dau gyfeiriad (yn fertigol ac yn llorweddol) ar y dudalen gyfan. Nid yw hyn yn cydymffurfio â Maen Prawf Llwyddiant 1.4.10 Ail-lif.

Rydym yn bwriadu ailgynllunio'r tudalennau hyn er mwyn dileu'r angen am sgrolio dwy ffordd ar lefelau chwyddo'r porwr uwch erbyn mis Medi 2021.

O ran y tudalennau costau, cyfraniadau arian parod, cyfraniadau nad ydynt yn arian parod a gwirfoddolwyr, nid oes unrhyw adborth pan fydd eitem wedi'i hychwanegu neu ei dileu o'r tabl, nad yw'n cydymffurfio â Meini Prawf Llwyddiant 4.1.3 Negeseuon Statws.

Rydym yn bwriadu ychwanegu adborth i'r tudalennau hyn erbyn mis Medi 2021.

Ni all rhai meysydd gael atebion gan ddefnyddio technoleg adnabod llais.

Rydym yn ymchwilio i'r mater yma ac yn bwriadu cywiro hyn erbyn mis Medi 2021.

Sut y gwnaethom brofi'r wefan hon

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ym mis Ionawr 2020. Cafodd y prawf ei gynnal yn fewnol.

Fe wnaethom ddefnyddio dull sy'n seiliedig ar daith i benderfynu ar sampl o dudalennau i'w profi. Edrychwyd ar dudalennau a fyddai'n cael eu gweld yn gyffredin gan bobl a oedd yn ceisio gwneud cais am gyllid.

Fe wnaethom brofi ein gwefan porth ymgeisio beta, sydd ar gael yn https://funding.heritagefund.org.uk

Beth rydyn ni'n ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym wrthi'n datblygu'r porth ymgeisio yma ar hyn o bryd. Mae'n cael ei adeiladu a'i gynllunio yn unol â meini prawf WCAG 2.1 AA ac yn amodol ar brofion hygyrchedd parhaus, a gwelliant.

Paratowyd y datganiad ar 30 Ionawr 2020.

Fe'i diweddarwyd ddiwethaf ar 16 Mawrth 2021.